Digitalt årsmøte i Bekhterevforeningen Oslo og omegn 3. mars

Bekhterevforeningen Oslo og omegn avholdt digitalt årsmøte onsdag 3. mars 2021 kl. 19.00.

Saksdokumenter (pdf):

Regnskap og budsjettforslag framlegges på møtet

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende minimum to uker før møtet. Denne fristen er nå over.


Agenda 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 2. Valg av ordstyrer 
 3. Valg av protokollfører(e) 
 4. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med protokollfører(ne) 
 5. Valg av tellekorps  
 6. Godkjenne årsrapport for 2020 
 7. Godkjenne regnskap i revidert stand  
 8. Behandle innkomne forslag 
 9. Godkjenne handlingsplan for foreningens virksomhet for 2021  
 10. Godkjenne budsjettforslag for 2021 
 11. Valg av styret bestående av tre, fem eller syv medlemmer og to varamedlemmer  
 12. Valg av to revisorer eller fagrevisor 
 13. Valg av delegater med vara til landsmøtet 
 14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret